رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد
رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد

محمد محمدی بخش که پیش از این مدیرعامل پویا ایر بود، به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. در جلسه هیأت وزیران، محمد محمدی‌بخش به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. محمدی‌بخش پیش از این مدیرعامل شرکت هواپیمایی پویا بود. پیش از این، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل فعلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با برکناری […]

محمد محمدی بخش که پیش از این مدیرعامل پویا ایر بود، به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. در جلسه هیأت وزیران، محمد محمدی‌بخش به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. محمدی‌بخش پیش از این مدیرعامل شرکت هواپیمایی پویا بود. پیش از این، سیاوش امیرمکری، مدیرعامل فعلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با برکناری تورج دهقانی زنگنه، سرپرستی سازمان هواپیمایی کشوری را بر عهده داشت. محمدی‌بخش تحصیل‌کرده ‌‌کارشناسی در رشته‌های هوانوردی خلبانی و مدیریت هوانوردی‌ است و ‌مدیرکلی حوزه ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را نیز در پرونده کاری خود دارد.