محمد حسین فروزان مهر مدیرعامل هلدینگ آینده پویا شد
محمد حسین فروزان مهر مدیرعامل هلدینگ آینده پویا شد

در سوابق محمدحسین فروزان مهر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، معاونت استانداری کرمان، مشاور در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اداری مالی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی و معاونت اجرایی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به چشم می خورد. فروزان مهر پیش از این کارشناسی برنامه […]

در سوابق محمدحسین فروزان مهر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، معاونت استانداری کرمان، مشاور در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اداری مالی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی و معاونت اجرایی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به چشم می خورد.

فروزان مهر پیش از این کارشناسی برنامه ریزی و بودجه کشوری، رئیس اداری مالی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون بودجه و نظارت، مدیر امور پشتیبانی و مدیریت دفتر آموزش و پژوهش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مرکزی، گلستان و تهران را در کارنامه خود دارد.

فروزان مهر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون پشتیبانی قوه قضائیه نیز بوده است.

فروزان مهر جانشین حسین پناهیان در شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شد و صبح امروز معارفه گردید.

روزنامه جمله ضمن قدردانی از زحمات خالصانه دکتر پناهیان این انتخاب را به آقای دکتر فروزان مهر تبریک می گوید.