وقتی نشستن جلوی مشکلات و مصیبت های مردم این مدلی باشه !
وقتی نشستن جلوی مشکلات و مصیبت های مردم این مدلی باشه !

/ هنرمند: علیرضا پاکدل

/ هنرمند: علیرضا پاکدل