پاسخ دندان شکن علیه نیروهای مهاجم !
پاسخ دندان شکن علیه نیروهای مهاجم !

        / هنرمند: مسعود شجاعی طباطبایی

 

 

 

 

/ هنرمند: مسعود شجاعی طباطبایی