مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان میامی گفت: «مرمت بافت تاریخی میامی واقع در حریم درجه یک کاروانسرای میامی پایان یافت.»  سیدمحمدصادق رضویان مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان میامی افزود: «در این مرحله از مرمت، کار برداشت الحاقات،انجام پی‌بندی، اجرای ازاره سنگی، انجام کاهگل استر و سیم گل بدنه و اصلاح ناودان ها انجام شد.»

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان میامی گفت: «مرمت بافت تاریخی میامی واقع در حریم درجه یک کاروانسرای میامی پایان یافت.»  سیدمحمدصادق رضویان مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان میامی افزود: «در این مرحله از مرمت، کار برداشت الحاقات،انجام پی‌بندی، اجرای ازاره سنگی، انجام کاهگل استر و سیم گل بدنه و اصلاح ناودان ها انجام شد.»